O ankete

Myšlienkou ankety Lektor Roka je podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov, koučov a spoločností na Slovensku, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií. Chceme spájať odbornú aj laickú verejnosť pomocou ľudí, ktorí sa rozhodli rozvíjať vedomosti a zručnosti iných alebo pomáhajú zefektívniť ich prácu, zlepšiť schopnosti, dostať na povrch silné stránky osobnosti a odstrániť bariéry, ktoré stoja rozvoju v ceste. Považujeme za dôležité oceniť ich pozitívnu prácu a vyjadriť im vďaku za to, že pomáhajú jednotlivcom aj firmám na ceste k rozvoju. Našim zámerom je vytvoriť tradíciu tohto ocenenia a rozšíriť tým povedomie o prínose lektorov, koučov a celej tejto komunity pre biznis prostredie a vzdelávanie dospelých.

Hlavným cieľom ankety je oceniť prínos trénerov, lektorov a koučov v oblasti soft skills vzdelávania a rozvoja na Slovensku, ako aj organizácie, ktoré neustále hľadajú nové spôsoby efektívneho rozvoja svojich zamestnancov. Okrem toho sme pre druhý ročník doplnili kategóriu Kouč Roka, vytvorenú pre ľudí, ktorí napomáhajú rozvoju iných použitím podnecujúceho a podporného procesu s cieľom maximalizovať profesionálny a osobný potenciál klientov v biznis prostredí.

V ankete Lektor Roka 2018 predstavujeme 3 kategórie: LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Víťaza v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania a skúsených lektorov a koučov. Okrem toho chceme podporovať nové talenty, a preto jednému z nominovaných porota môže udeliť špeciálne ocenenie YOUNG TALENT.

Pravidlá

Do kategórie LEKTOR ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú lektorskú činnosť, a teda je odborníkom v oblasti vzdelávania dospelých a aktívne vykonáva prax v oblasti soft skills vzdelávania na Slovensku (napríklad interný lektor, lektor, školiteľ).

Do kategórie KOUČ ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva koučing. Tzn. špecialista v oblasti sprevádzania na ceste rozvoja a uvoľňovania potenciálu pre jednotlivcov a tímy dospelých, ktorý aktívne pracuje s klientmi na Slovensku, ktorí sa rozhodli pre pozitívnu zmenu vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

Do kategórie SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže prihlásiť firma, ktorá v priebehu roka 2018 realizovala vzdelávací program v oblasti soft skills pre svojich zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Špeciálne ocenenie YOUNG TALENT odovzdá porota vybranému nominovanému, ktorý inovatívnym spôsobom prispieva k vzdelávaniu a rozvoju iných resp. preukáže výnimočné zručnosti pri rozvoji ľudí a do konca roka 2018 nepresiahne vek 30 rokov.

Po ukončení verejných nominácií budú kategórie posudzované nezávislou odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o ocenenom vo všetkých troch kategóriách. Na základe nominácií alebo seba-nominácií bude komisia prehodnocovať všetky dostupné podklady a vyberie max. 5 finalistov do užšieho kola, a to v kategóriách LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA.

Harmo­no­gram

1. Nominácia do ankety (20. September - 9. November 2018)

Prihlášky a nominácie do všetkých kategórií zbierame do 9. Novembra 2018. Do tohto termínu sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať.

2. Analýza a vyhodnotenie nominácií (November 2018 – Január 2019)

Po zozbieraní prihlášok a nominácií budú členovia odbornej komisie hodnotiť a analyzovať zaslané informácie a vyberú postupujúcich finalistov, s ktorými sa osobne stretnú.

3. Prezentácie finalistov a zasadnutie odbornej komisie (14. Január - 1. Február 2019)

Po osobných prezentáciách a rozhovoroch prebehne zasadnutie odbornej komisie, ktorá na základe kritérií vyberie víťazov jednotlivých kategórií.

4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov (21. Február 2019)

Výsledky a mená víťazov budú vyhlásené na slávnostnom galavečere, na ktorom sa zídu zástupcovia spoločností a nadšenci pre vzdelávanie.

Hodnotiace kritériá

Anketa Lektor Roka je o spájaní ľudí pôsobiacich v oblasti rozvoja, a teda o vyhľadávaní a spopularizovaní čo najväčšieho množstva rozvojových postupov. Úlohou ankety nie je nahrádzať odborné združenia či certifikačné komisie. Každý lektor a kouč v oblasti biznisu je jedinečný, a preto komisia posudzuje každú nomináciu starostlivo a individuálne.

Po nominácii zo strany verejnosti resp. po prihlásení sa a natočení predstavujúceho videa bude nominácie posudzovať odborná komisia. Odborná komisia je zostavená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania, biznis koučingu a vzdelávania dospelých, ktorí sami vykonávajú niektorú z činností rozvoja alebo sú tí, ktorí do svojich organizácií vyberajú lektorov a koučov a poznajú svoje kritériá na posúdenie ich kvality.

S cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu sme pre účely ankety Lektor Roka vytvorili spoločné hodnotiace kritériá individuálne pre každú kategóriu.

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Lektor roka"

Osobný vplyv lektora
 • počet rokov skúseností so vzdelávaním
 • pôsobí ako vzor – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
 • prináša nové témy a/alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
Prináša inovácie v oblasti učenia
 • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
 • razí cestu novým metódam alebo technológiám
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti
Nadšenie/entuziazmus
 • svojím prístupom motivuje účastníkov, udržiava pozitívnu atmosféru a energiu počas rozvoja
Orientácia na výsledky/smerovanie k cieľu/kontraktu rozvoja
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania účastníkov, prináša pridanú hodnotu pre zadávateľa rozvoja
Flexibilita/Práca so skupinou a prispôsobenie sa účastníkom, téme
 • prispôsobuje sa účastníkom, dokáže pružne zmeniť tempo, postup alebo obsah

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Kouč roka"

Osobnosť kouča
 • počet rokov skúseností s koučingom
 • pôsobí ako vzor pre komunitu – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 • aktívne sa podieľa a prispieva k rozvoju koučovacej kultúry a profesionálneho koučingu
 • šíri povedomie o profesionálnom koučingu medzi laickou a odbornou verejnosťou
Aplikovanie koučovacích zručností/kompetencií
 • vytvorenie vzťahu dôvery a koučovací rámec = kontrakt
 • kladenie otázok a aktívne počúvanie
 • vytváranie priestoru pre sebareflexiu a uvedomenie
 • orientácia na výsledky/smerovanie k cieľu/kontraktu rozvoja - vytvorenie záväzku k naštartovaniu akčných krokov
Prináša inovácie v oblasti koučingu
 • prináša nové postupy, techniky a/alebo rozvíja už existujúce koučovacie techniky resp. prístupy
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti , ...
Orientácia na výsledky/smerovanie k cieľu/kontraktu rozvoja medzi zadávateľom a klientom
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania všetkých zapojených - sponzor resp. zadávateľ a klient/koučovaný a prináša pridanú hodnotu pre všetkých
 • doprevádza pri rozvíjaní potenciálu a pozitívnych zmenách

Hodnotiace kritériá pre kategóriu "Soft–skill firemný vzdelávací/rozvojový program roka"

Cieľ vzdelávacieho/rozvojového programu
 • k čomu mal program prispieť, aký bol zámer iniciátora
Popis projektu
 • rok realizácie, rozsah programu - počet zapojených či dotknutých účastníkov, štruktúra a metódy použité v programe
Inovatívnosť v zameraní, použitých technikách/ netradičnosť programu
 • popis jedinečnosti programu
Zhoda pôvodného zámeru a dosiahnutého výsledku programu
 • výsledok vzdelávacieho/rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)
Kombinácia rozvoja potrieb podnikania s osobnostným rozvojom účastníkov
 • ako organizácia prepojila biznis potreby s osobnostných rozvojom zapojených účastníkov (zamestnancov)
Špeciálne ocenenie
 • pre jeho rozsah, tému, kombináciu tém či techník

Hodnotiace kritériá pre špeciálne ocenenie "Young talent"

Pre ocenenie Young talent platí kritérium pôsobenia v oblasti vzdelávania alebo koučingu a nepresiahnutie veku 30 rokov do konca roka 2018.

Odborná porota

profilová fotka

Monika Tajblik Löfflerová

Manažérka personálneho rozvoja a recruitmentu, VSE Holding

Pôsobí 17 rokov v oblasti ľudských zdrojov. Po ukončení štúdia Marketingu a Manažmentu na Ekonomickej univerzite v Košiciach svoju kariéru začala v oblasti Public Relations v agentúre Seesame, v ktorej strávila 3 roky.

Do HR oblasti jej otvorila dvere pracovná ponuka v IT spoločnosti v Košiciach. Posledných 7 rokov pracuje ako manažérka zodpovedná za rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, nábor a výber a budovanie zamestnávateľskej značky v spoločnosti VSE Holding. Za svoje najväčšie úspechy považuje celoslovenské ocenenie HR Oskar, ktoré dostala v roku 2008 za projekt „Pre rodiny“ a ocenenie Lektor roka 2017 v kategórii Firemný vzdelávací program za neštandardné spracovanie témy BOZP.

profilová fotka

Vladimír Labáth

Lektor/tréner, konzultant, kouč

Má 28 rokov skúseností v oblasti HR ako lektor, kouč, konzultant, mediátor a facilitátor. Pracoval s mládežou s poruchami správania, 12 rokov riadil privátnu tréningovú, poradenskú a mediačnú agentúru a od roku 1989 vedie skupiny dlhodobého výcviku v skupinovej psychoterapii. Viedol vzdelávacie programy v desiatich krajinách a dlhé roky vyučoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaoberá sa prípravou a realizáciou tréningových programov, posudzovaním potenciálu ľudí a tvorbou tréningových hier, cvičení a simulácií.

Kvalitný výkon lektorskej práce podľa neho tvorí kombinácia vzdelania, nadania a zručností v troch oblastiach – sociálne zručnosti, zručnosti viesť proces skupinovej a individuálnej práce a improvizačné a tvorivé schopnosti. Za najlepšieho lektora považuje takého, ktorý má okrem spomínaných predpokladov aj situačný a pozitívny zmysel pre humor.

V súčasnosti pozorujem kombinácie výstupov z hodnotenia, individuálnych potrieb účastníkov vzdelávania, vízie firmy a firemnej kultúry. Takéto prepojenie považujem spolu s paralelným skupinovým tréningom a individuálnym koučingom za vysoko efektívne.

profilová fotka

Janette Motlová

Lektorka, konzultantka, zakladateľka NO EDUMA

Má viac ako 18 ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a vedenia ľudí. Je odborným konzultantom pre Slovak Telekom, Nadáciu Pontis, Teach for Slovakia a mnohé ďalšie organizácie. Založila neziskovú organizáciu EDUMA - Od emócií k poznaniu a vzdelávací portál onlinezivakniznica.sk. Bola nominovaná na Slovenku roka a získala niekoľko ocenení vrátane Ceny Nadácie Orange, Novinárskej ceny 2008 a ocenenia Lektor Roka 2017. Aktuálne pôsobí ako riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patológie.

Dobrý lektor sa podľa jej názoru vyznačuje schopnosťou rozumieť svojim účastníkom – vidieť ich takých, akí sú a nesúdiť ich za to. Za dôležitú považuje taktiež odvahu lektora zistiť, či to, čo chcel naučiť účastníkov, skutočne aj vedia. Za dobrý vzdelávací program považuje ten, ktorý je orientovaný na človeka a ktorý v ňom prebudí motiváciu a vášeň pre tému.

Firma, ktorá neinvestuje do zamestnancov, nerastie. Neinovuje, nerozvíja. Po čase stagnuje a po ďalšom čase ju všetci ostatní predbehnú.

profilová fotka

Emília Jányová Lopušníková

Zakladateľka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

V oblasti vzdelávania dospelých sa pohybuje 14 rokov. Začínala ako lektor, neskôr bola riaditeľkou vzdelávacej spoločnosti, ktorá vzdelávala tisícky zamestnancov na celom Slovensku. Pred šiestimi rokmi založila Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov ako prvú stavovskú organizáciu, ktorá má záujem o zvyšovanie kvality v ďalšom vzdelávaní, a ktorá zo zákona overuje odbornú spôsobilosť v kvalifikácii lektor - tzv. certifikácia lektorov.

Dobrý lektor musí mať podľa jej názoru tri základné kompetencie: sociálne, didaktické a komunikačné, a taktiež odbornú prax v problematike, ktorú prednáša. Verí, že budúcnosť soft-skills vzdelávania prinesie rozvíjanie emočnej inteligencie, kreativity a sebamotivácie, ktorú považuje za niekoľkonásobnej dôležitejšiu ako motiváciu zvonku.

Firma môže mať najlepšie a najmodernejšie technológie, môže mať ideálne nastavené procesy, ale keď nebude mať kvalitný ľudský potenciál, nemá nič.

profilová fotka

Andrea Kožuchová

HR Director, HEINEKEN Company

Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti HR. V Holcime viedla oblasť vzdelávania pre Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakúsko. Rozbehla Tesco Akadémiu pre manažérov a viedla rozvojové aktivity pre senior manažment. Počas pôsobenia v Hartmann Rico stála pri zrode globálneho programu pre líniový manažment, ktorý sa uplatnil v Českej Republike, Nemecku a Francúzsku.

Keď má príležitosť, rada sa ujme roly lektora. Viedla napríklad soft-skillové tréningy pre riaditeľov spoločností. Za dobrého lektora považuje odborníka, ktorý sleduje trendy, je schopný reagovať na dynamiku skupiny a dokáže naplno využiť koncept aktívneho vzdelávania, v ktorom účastníci sami upravujú obsah tréningu priamo na mieste.

Vzdelávanie zamestnancov vo firme je predpokladom úspešnej firmy. Nikto si už nevystačí s tým, čo sa naučil v škole alebo na univerzite. Je však dôležité vzdelávanie prepojiť na stratégiu firmy, a zároveň zohľadňovať individuálne potreby jednotlivcov.

profilová fotka

Lucia Pašková

Founding partner, CURADEN Slovakia

Je vyštudovanou učiteľkou angličtiny a nemčiny. Založila a viedla firmu CURADEN Slovakia, dcérsku spoločnosť firmy CURAPROX, ktorej koncept je postavený na neustálom vzdelávaní a rozvoji zamestnancov, B2B a zákazníkov. Je spoluzakladateľkou vzdelávacích projektov Dentalalarm a Ekoalarm, spolumajiteľkou vydavateľstva FOLK Publishing a brandingovej agentúry Milk Studio. Venuje sa koučingu a mentoringu pre mnohé neziskové organizácie.

Považuje za nutné, aby sa vzdelávanie v biznis prostredí neorientovalo len na obchodné zručnosti, ale taktiež na dizajn či prácu so zákazníkom. Soft-skillové vzdelanie a princípy kritického myslenia by podľa jej názoru mal byť štandardom akéhokoľvek vzdelávania.

Ako veľmi prínosné pre osobnostný rozvoj vnímam spolupráce s NGO sektorom a univerzitami. Vnímať veľkosti rozpočtov týchto organizácii a pracovať s nimi rozvíja kreativitu a zároveň pomáha zostať na zemi.

profilová fotka

Dáša Spillerová

Konzultant, mentor a kouč

Má viac než 20 rokov skúseností v oblasti hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí ako lektor, mentor, supervízor, kouč a konzultant. Prostredníctvom rozvoja sebapoznania a emocionálnej gramotnosti pomáha manažérom byť zrelými lídrami, ktorí budujú synergiu v tímoch a na pracovisku. Spolu so svojimi kolegami z ADDA Consultants prináša inovatívne nástroje pre komplexný rozvoj líderského potenciálu na základe „behavioral based“ posúdenia.

Ako najlepší tréning hodnotí ten, ktorý účastníkov dobré návyky nie len naučí, ale taktiež zabezpečí ich prenos a udržanie v dlhodobej praxi. Za dôležité kvality lektora považuje schopnosť inšpirovať, podnietiť u ľudí chuť učiť sa a pritom nestratiť záujem sám sa učiť od iných.

Verím, že budúcnosť soft-skills vzdelávania prinesie väčšie nároky na etiku a dôveryhodnosť lídrov a organizácií a považujem za potrebné, aby lektori v tejto oblasti poskytli firmám podporu.

profilová fotka

Zuzana Kroková

HR Manager, Servier

Má 20 ročné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov. Počas svojej cesty prešla rôznymi HR pozíciami a zastrešovala rozmanité oblasti od výberu uchádzačov, cez identifikáciu talentov a rozvojových potrieb, motiváciu zamestnancov, change manažment a internú komunikáciu až po celkové HR poradenstvo. Neoceniteľné sú taktiež skúsenosti s nastavovaním HR procesov a firemnej kultúry pri fúzii dvoch spoločností.

Za dôležité kvality lektora považuje ovládanie teórie a schopnosť podať praktickú stránku témy jednoducho a zrozumiteľne. Ako dôležitý taktiež vníma pozitívny prístup a schopnosť vtiahnuť uchádzačov do deja. Verí, že každý člen tímu je dôležitý a podporovať súhru v tíme je pre ňu poslaním.

Dobrý vzdelávací program by mal byť ušitý nie len na mieru pre potreby firmy, ale taktiež potrebám danej skupiny účastníkov.

profilová fotka

Janka Holúbeková

HR Development Manager, SLOVNAFT, a.s.

V oblasti ľudských zdrojov pôsobí viac ako 30 rokov, z čoho 20 rokov riadila HR útvary vo finančnom sektore v čase významných strategických zmien. Nastavovala HR stratégiu a zefektívnenie HR procesov, realizovala aktivity na posilnenie firemnej kultúry, riadenie výkonnosti a rozvoja zamestnancov zameraných na biznis. Absolvovala výcvik koučov a svoje skúsenosti zdieľala na mnohých konferenciách i v rôznych médiách.

Kvalitného lektora podľa jej názoru tvorí jeho osobnosť, obsah a štýl prezentácie, ktoré mu dávajú charakteristickú jedinečnosť, pre ktorú je žiadaný vo sfére, v ktorej pôsobí. Nepovažuje za dostačujúce mať dobre postavený program zameraný na konkrétne potreby a účastníkov s týmito potrebami – ako kritérium úspechu vidí osobnosť a odbornosť lektora.

Mať správnych ľudí na správnom mieste je kľúčom úspechu. Až potom využijeme naplno kvalitné systémy a perfektne nastavené procesy.

profilová fotka

Tatiana Trebatická

HR profesionálka, lektorka, koučka

Má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Z toho viac ako 8 rokov pôsobila na pozícii Manažéra rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti Slovnaft, kde pripravovala a realizovala množstvo komplexných rozvojových programov. Medzi ne patrí Akadémia Majstrov pre riadiacich zamestnancov výroby, dvojročný leadership program IMPULZ pre manažérov a dlhodobý SMART program pre zamestnancov s vysokým potenciálom, v ktorom úspešne implementovala koncept mentoringu a interného koučingu.

Popri HR sa venuje individuálnemu a tímovému koučingu a lektoringu, najmä v oblasti rozvoja soft skills. Je absolventkou štúdia Master of Science in HR na Sheffield Hallam University, držiteľom medzinárodnej certifikácie NLP Master, medzinárodne certifikovaným koučom (ACC) a členom Slovenskej asociácie koučov. Za najlepšie rozvojové aktivity považuje tie, kde sa praktické skúsenosti lektora prepájajú s praktickými skúsenosťami účastníkov.

Kvalitný rozvoj ľudí je investíciou s vysokou návratnosťou. S lektorom, ktorý je pre ľudí výraznou inšpiráciou, motiváciou a podporou na ceste ich rozvoja, je táto investícia v bezpečí.

profilová fotka

Zuzana Száraz

HR Director, CEIT

Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti HR. Dlhé roky bola vedúcou HR oddelenia v spoločnosti Metro Cash and Carry s.r.o., vybudovala koncept Martinus akadémie a v súčasnosti pracuje ako HR Director v inovatívnej spoločnosti CEIT. Nastavuje HR procesy a buduje základy rozvoja a vzdelávania zamestnancov vo všetkých líniách vedenia firmy s cieľom využiť ich vnútorný potenciál.

Stojí za mnohými aktivitami v oblasti rozvoja a vzdelávania ako tvorca, lektor a facilitátor. Svoje lektorské zručnosti prehĺbila na Oxford leadership akadémii v Nemecku. Za dôležité kvality lektora považuje profesionalitu, schopnosť zaujať a mať správne nastavené hodnoty. Verí, že práca lektora by mala byť jeho poslaním.

Systematický rozvoj zamestnancov považujem za nevyhnutný. Pri výbere lektora je dôležité dbať na „fit“ lektora s prostredím firmy, jeho zapálenie pre vec, schopnosť prepájať vzdelávanie na prax a kombinovať rôzne prístupy pri práci so skupinou.

profilová fotka

Katarína Reisenbuchlerová

T&D Professional Specialist, Tatra Banka

Pôsobí viac než 12 rokov v oblasti HR na oddelení tréningu a rozvoja. Za tento čas nazbierala skúsenosti v agendách talent manažmentu, Performance Management System, kompetenčných modelov, Employer Value Proposition transformácií v kultúre a diagnostikovania. Má pestré skúsenosti s realizáciou vzdelávacích eventov. Počas svojej kariéry zbierala skúsenosti vo viacerých spoločnostiach a pozíciách. Rok viedla rodinnú firmu, pôsobila v spoločnostiach Orange a T-mobile a aktuálne pôsobí v Tatra banke.

Považuje za dôležité rozvíjať ľudí komplexne, profesijne i ľudsky. Vo vzdelávaní vidí nutnosť lektora riskovať – poskytnúť ľuďom prístup ku svojim emóciám a nebáť sa skúšať nové veci. Za dobrého lektora považuje človeka, ktorý je nasledovania-vhodným vzorom, prináša do tréningu záujem a ľudskosť a má srdce v tom, čo robí.

V dnešnej dobe, keď nám svet okolo podsúva akí by sme mali byť, považujem v oblasti vzdelávania za zvlášť dôležitú potrebu podporiť v ľuďoch ich jedinečnosť prostredníctvom zvyšovania sebadôvery a kritického myslenia.

profilová fotka

Silvia Lidajová

Managing Consultant & Owner, HR Master

Má 17 rokov skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov ako manažér výberov, manažér rozvoja a vzdelávania a HR business partner. V súčasnosti je majiteľkou spoločnosti HR Master, v ktorej pôsobí ako senior konzultantka a lektorka. Venuje sa výberom kandidátov, tvorbe komplexných rozvojových programov, lektorskej činnosti, talent manažmentu, nastavovaniu mentorských a koučovacích programov a budovanie pozitívnej firemnej klímy.

V rámci vedenia tréningov uplatňuje ľudský prístup, podporuje účastníkov aby vyšli zo svojej komfortnej zóny a objavili vlastné cesty k riešeniam. Za základné piliere efektívnej spolupráce považuje otvorenosť, partnerskú komunikáciu a neustále celoživotné vzdelávanie - odborné aj osobnostné.

Učenie sa od ostatných považujem za efektívny spôsob učenia a posúvania sa vpred. Nie je nič lepšie, ako sa vzájomne inšpirovať a obohatiť o konkrétne skúsenosti.

profilová fotka

Annamária Marcinová

HR manager, CRH Slovensko

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti HR, pričom od roku 2014 pôsobí ako HR Director v medzinárodnom prostredí a vo výrobnej sfére. Svoje skúsenosti preukázala v oblasti change manažmentu počas fúzií spoločnosti Holcim, v CRH a počas vytvorenia SSC v Budapešti. Zameriava sa na rozvoj zamestnancov a podporuje koučing v organizácii ako nástroj otvorenia potenciálu ľudí a skĺbenia potrieb zamestnanca a organizácie.

Podieľala sa na vytváraní na mieru šitého konceptu rozvoja lídrov a verí, že ak firma vytvorí vzdelávacie programy napĺňajúce potreby zamestnanca a spoločnosti, účastníci si školenia budú vážiť. Za dobrého lektora považuje niekoho, kto je inovatívny, inšpiratívny, prináša nové trendy, drží koncept a líniu a dodržiava dohodnuté.

Pri rozvoji tímov je mojou víziou efektívne prepojiť interný svet organizácie so silou externého sveta konzultantov a lektorov a dosiahnuť čo najlepšie výsledky tejto kooperácie.

profilová fotka

Roman Kurnický

Managing Partner, Recruitmen & Developium Group

Má 18 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako HR manager, lektor, konzultant a kouč pre jednotlivcov a organizácie. V súčasnosti pracuje ako Managing Partner a Lead consultant v spoločnostiach Recruitment&Developium Group a cut-e slovakia, ktorá sa zaoberá on-line psychodiagnostickými metódami. Vytvára komplexné rozvojové programy a realizuje konzultácie a poradenstvo pri tvorbe stratégie a implementácii HR systémov.

Absolvoval výcvik v kariérnom poradenstve, je držiteľom certifikátu The art and science of coaching a aktívne realizuje tréningy, rozvojové aktivity a individuálny koučing pre manažérov a organizácie. Pokladá za dôležité, aby firmy investovali čas do ľudí a budovania vzťahov. Okrem zmeny postoja a rešpektovania vlastných a firemných hodnôt považuje za nevyhnutné vyzbrojovať ľudí zručnosťami.

Každá spoločnosť napreduje vďaka ľuďom. Rozvoj ľudí preto pokladám v každej dobe nie za luxus, ale za nevyhnutnosť.

profilová fotka

Zlatica Mária Stubbs, PCC

Odborný poradca za SAKO pre kategóriu KOUČ ROKA

Senior koučka, trénerka, mentorka a supervízorka koučov

Má 20 rokov skúseností v manažérskych pozíciách v zahraničí a na Slovensku. Ako riaditeľka závodu v Trnave v r. 2005 využívala koučing ako štýl manažmentu. Je zakladajúca členka SAKO – slovenskej asociácie koučov a slovenskej pobočky ICF. Pracuje už 15 rokov ako profesionálny kouč a zameriava sa na individuálne a tímové koučovanie podnikateľov a manažérov. Organizuje workshopy koučovacích zručností pre manažérov a je odborným garantom a lektorom 78 hod. Kurzu pre manažérov a interných koučov akreditovaného Slovenskou asociáciou koučov – “Koučovanie na pracovisku”

Koučovanie na pracovisku je jej srdcovka. Na svojich kurzoch využíva koučovací prístup, verí v úžasný potenciál, ktorý sa v ľuďoch skrýva a čaká na jeho objavenie. Aktívne podporuje manažérov vo vytváraní a budovaní koučovacej kultúry vo svojich firmách.

Manažéri sú zodpovední za rozvoj svojich ľudí a koučing je naozaj efektívny spôsob ako ľudí rozvíjať.

profilová fotka

Erika Falťanová, ACC

Odborný poradca za ICF Slovensko pre kategóriu KOUČ ROKA

Prezidentka ICF Slovensko, trénerka, koučka, konzultantka

Bohaté skúsenosti z pôsobenia vo výrobných spoločnostiach (obchodný špecialista pre export, poradca a konzultant nadnárodného holdingu, externý produktový manažér pre zahraničie), ktorým sa parciálne venuje doteraz, využíva od r. 1998 pri svojej práci zameranej na rozvoj ľudí. Od roku 2007, keď absolvovala Co-Active Coaching, sa venuje aj koučovaniu. V nasedujúcich rokoch absolvovala ďalšie výcviky v školách, akreditovaných ICF.

Patrí medzi prvých členov slovenskej pobočky ICF. Koučovanie využíva nielen ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningoch manažérskych programov (koučovací štýl v leadershipe).

Od roku 2014 sa aktívne podieľa na práci ICF Slovenská pobočka, od roku 2016 je členkou jej výboru. V súčasnosti zastáva pozíciu prezidentky ICF Slovenská pobočka.

Pracuje s manažérmi, majiteľmi firiem, s mladými ľuďmi, aj skúsenejšími - s každým, kto hľadá v sebe neobjavené alebo je na rázcestí a pýta sa ako ďalej...

Ak hľadáš problémy, nájdeš problémy, ak hľadáš riešenie, nájdeš riešenie.